OR adviesaanvraag Outsourcing
klok Leestijd is 3 minuten

 

 

 

OR adviesaanvraag Outsourcing

Deze OR adviesaanvraag Outsourcing maakte een verrassend ander resultaat mogelijk.

 

Frank is voorzitter van de COR. Er ligt een adviesaanvraag Outsourcing Cateringactiviteiten op zijn bureau.

Hij belt ons op een vrijdagmiddag en vertelt dat hij en een aantal COR- en OR-leden worstelen met die adviesaanvraag voor de uitbesteding van de bedrijfsrestaurants.

De organisatie van Frank bezit vestigingen over het hele land en de catering in die vestigingen is tot nu toe intern verzorgd.

De Raad van Bestuur (RvB/directie) is nu voornemens die activiteiten te outsourcen en de OR is een adviesaanvraag voorgelegd.

Onderdeel van die adviesaanvraag is een business case waarin op korte termijn een besparing van 9 % en op langere termijn een besparing van 23 % wordt voorgerekend.

Een groot aantal OR-leden geloven de business case niet en vragen zich af wat hun mogelijkheden zijn.

 

 

 

De zaak blijkt complexer

We spreken af en gaan met een aantal betrokkenen in gesprek. We merken al snel dat de zaak complexer ligt.

 1. De RvB heeft in een informeel en verkennend overleg aangegeven dat een negatief advies hoogstwaarschijnlijk zal worden voorgelegd aan de ondernemingskamer en dat hij alle vertrouwen heeft in de uitspraak die vervolgens door de ondernemingskamer zal worden gedaan.

 2. Binnen de vakbonden is de vraag opgeworpen of hier al dan niet sprake is van een ‘overgang van onderneming’.

 3. De kwestie kan feitelijk niet binnen de COR worden besloten. De cateringmanagers rapporteren functioneel aan de directeur Catering, maar vallen hiërarchisch onder Business Units en Regionale Operationele Eenheden. De OR van zo’n onderdeel is bevoegd tot advies over die kwestie.

 4. Binnen de COR is een meerderheid voor een positief advies, maar in de ondernemingsraden in het land is een meerderheid mordicus tegen outsourcing.

 

 

OR-leden over de Outsourcing van de Catering

 

We spreken een aantal OR-leden en informeren naar hun bezwaren. Dat levert interessante informatie op!

Zo blijkt de gemiddelde leeftijd van de medewerkers in de catering boven de vijftig te liggen. Veelal hebben deze medewerkers al een lang dienstverband met de huidige organisatie achter de rug.

De pensioenvoorzieningen bij de organisatie zijn uitstekend. Die voorzieningen zijn bij de beoogde leveranciers een stuk minder.

Daarnaast dreigt er een forse inkomensdaling voor de betrokken medewerkers. De RvB heeft wel toegezegd dat er een afbouwregeling komt, maar de hoogte daarvan is ongewis.

Bovendien werkt dat lagere loon onmiddellijk door in de pensioenvoorzieningen, die toch al slechter zijn. Mensen worden op dit punt dus ‘dubbel gepakt’.

Kortom: de OR adviesaanvraag Outsourcing valt hier om begrijpelijke redenen niet in goede aarde.

 

 

De directie over de OR adviesaanvraag Outsourcing van de Catering

In een gesprek met de HR directeur komt nog een ander aspect boven tafel. De cateringfaciliteiten zijn feitelijk niet meer up-to-date en behoeven een renovatie en investering in nieuwe apparatuur.

De RvB wil zich echter niet langer verdiepen in en bezighouden met wat als randverschijnselen in de business wordt gezien. Investeringen in deze tak van sport wil men liever ook vermijden.

 

 

Overwegingen over de OR adviesaanvraag Outsourcing

We brengen in een bespreking met de COR en de RvB een aantal overwegingen naar voren:

 

 1. Het is de vraag of hier sprake is van een overgang van onderneming in de zin van de wet. Die vraag is van belang omdat bij zo’n overgang van onderneming de rechtspositie van de betrokken werknemers veel sterker is.

  Bij een rechtszaak over deze vraag zou men kunnen aanvoeren dat er sprake is van een afgerond en compleet en arbeidsintensief werkpakket, omdat voornamelijk personeel overgaat en de restwaarde van de verouderde apparatuur gering is (niet kapitaalintensief is).

  Echter, jurisprudentie op dit punt geeft aan dat Outsourcing van cateringwerkzaamheden in Nederland meestal niet valt onder de wet ‘overgang van onderneming’.

  Maar er is wel sprake van een volledige overgang van het cateringpersoneel naar de leverancier en dat gegeven in combinatie met de geringe kapitaalpositie maakt de uitkomst van een juridisch proces kansrijk voor de OR.

  Een juridische procedure over de OR adviesaanvraag Outsourcing kan in principe worden uitgevochten tot aan het Europese Hof van Justitie.

De uitspraak van het Europese Hof van Justitie is onzeker. In de ons omringende landen wordt ook het criterium kapitaalintensief versus arbeidsintensief gehanteerd, maar niet overal op dezelfde wijze uitgelegd.

In België neigen rechters sneller naar kapitaalintensief, terwijl in Duitsland en in Engeland rechters eerder neigen naar arbeidsintensief.

Een juridische procedure zal partijen jarenlang in onzekerheid houden.

 

 1. De meerderheid van het betrokken personeel is al op relatief hoge leeftijd en wordt door deze overgang zwaar getroffen in haar uitzichten op pensioen.

  De uitbesteder zou kunnen overwegen om het verlies aan pensioenuitzicht te compenseren. Het nadeel hiervan is dat de business case voor de outsourcing hiermee voor de eerstkomende twintig jaar negatief uitvalt.

De omvang van de schade die alle betrokken medewerkers lijden, bevordert de gang naar de rechter in pogingen die schade te voorkomen of te minimaliseren.

Het mitigeren van deze schade maakt de business case onaantrekkelijk.

 

 1. De OR adviesaanvraag Outsourcing is ingezet op het moment dat de onderhandelingen met potentiële inbesteders (leveranciers) al in een vergevorderd stadium zijn.

  Deze handelswijze belemmert het overleg en maakt dat de informatievoorsprong die de directie heeft opgebouwd ten opzichte van de OR c.q. de COR erg groot is.

  Het leveren van een onderbouwd advies door een COR of OR wordt zo moeilijk en tijdrovend.

De OR adviesaanvraag Outsourcing had al in een veel eerder stadium kunnen worden behandeld.

Bijvoorbeeld op het moment dat een directie besluit een onderzoek te starten naar de mogelijkheden van Outsourcing en/of op het moment voordat men een marktraadpleging start.

Zo’n opgedeelde adviesgang bevordert in het vervolg de besluitvorming en de samenwerking in het belang van alle betrokkenen tussen directie en OR.

 

 1. De besturing van het catering werkveld is in de huidige situatie complex en loopt over veel schijven.

  Besluiten over voorzieningen en investeringen moeten meerdere keren in diverse gremia genomen worden.

Er is ruimte om de organisatie van ondersteunende service afdelingen te rationaliseren.

Zo is er als gevolg van versplinterde managementaandacht onder meer sprake van overcapaciteit in het management en onderbenutting in de uitvoering van bepaalde functies.

 

 

Ons advies over de OR adviesaanvraag Outsourcing

Op basis van de overwegingen die we hiervoor omwille van dit artikel beknopt weergeven, komen we tot het volgende advies aan directie en COR.

 1. Directie: Trek de adviesaanvraag in en heroverweeg de strategie.

 2. Reduceer de bemoeienis van de RvB met de cateringbusiness door:

  1. Het starten van een reorganisatieproces waarbij ondersteunende diensten in een Shared Service Center worden ondergebracht.

  2. Demand Management catering wordt een taak van eenheden waarvandaan de cateringactiviteiten naar het SSC overgaan.

  3. Het SSC maakt met Regio’s en Business Units afspraken over vergoedingen en levering van diensten.

 3. Laat de directie van het SSC de Cateringactiviteiten uitbesteden, maar houd het personeel in huis:

  1. Laat de cateringdienstverlener de noodzakelijke investeringen in apparatuur en faciliteiten voor zijn rekening nemen.

  2. Neem in die managementafspraken met de directie van het SSC een target op voor een redelijke rationalisatie van de bedrijfsvoering in het SSC.

  3. Laat het SSC optreden als leverancier van cateringmedewerkers. Die medewerkers gaan onder aansturing van de leverancier werken.

  4. Maak met een cateringdienstverlener afspraken over detachering van personeel bij vacatures. Op die wijze kunnen medewerkers die met pensioen gaan worden vervangen door medewerkers van de dienstverlener. Zo kan probleemloos worden gewerkt aan afbouw van de personeelsproblematiek.

  5. De SSC directie kent een minimale omvang en wordt belast met het HR management voor het personeel en Regie over de uitbestede cateringdienst.

 4. Start een nieuwe OR adviesaanvraag met de voorgaande ingrediënten.

 5. COR- en OR-leden: Geef een positief advies over een OR adviesaanvraag SSC vorming en in tweede instantie een OR adviesaanvraag Outsourcing Catering met de voorgaande ingrediënten.

 

 

Het vervolg op de OR adviesaanvraag Outsourcing Catering

Ons advies is nagenoeg overgenomen door de directie en positief ondersteund door de betrokken OR en de COR.

Alle medewerkers bleven in dienst van de organisatie van Frank en behielden hun rechtspositie en hun uitzicht op pensioen.

Ook de directie kon op de voorgestelde wijze haar doelen realiseren en daarmee werd een win-win gerealiseerd.
-
Koos Overbeeke

 

 

De OR en Outsourcing, omgaan met een OR adviesaanvraag Outsourcing

Heb jij vragen over een adviesaanvraag over Outsourcing of SSC vorming? Neem dan even contact op.

Je kunt hier vrijblijvend contact opnemen of bellen naar 013 534 88 09.

Voor OR-leden bieden wij ook opleidingen aan waarin we hen informeren over hoe ze zelf het beste inhoud kunnen geven aan medezeggenschap in relatie tot Outsourcing trajecten.

Hier vind je meer informatie over de Opleiding Outsourcing voor OR-leden.

 

 

 

Terug van OR adviesaanvraag Outsourcing naar Strategic Sourcing