SIAM, Service Integratie en Management

 

Wondermiddel voor Outsourcing?

 

Service Integratie en Management

De rol van SIAM, Service Integratie en Management bij Sourcing kunnen we het best duiden door het in het perspectief van Sourcing ontwikkelingen te plaatsen.

The Shorter Oxford English DictionarySourcing is nog een jong vakgebied. Ter illustratie: in de twaalfde druk van het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal (van Dale, 1992) wordt outsourcing helemaal nog niet genoemd.

The Shorter Oxford English Dictionary (vijfde druk) van 2002 noemt outsourcing ook nog niet. Toch is Outsourcing geen nieuw fenomeen. Het begrip bestaat al veel langer, alleen noemde men het toen anders.

Termen zoals onderaannemerschap, uitbesteden, contracting out of farming out bestaan al veel langer. Al deze termen hebben min of meer dezelfde betekenis.

 

Outsourcing, oude wijn in nieuwe zakken

Het is zo oud als de wereld. Wel kent Outsourcing in de laatste vijftien jaar een nieuwe populariteit. Een eeuw geleden was de Verticale Integratie Strategie leidend.

Een moeilijke term maar het ging er om dat schaalgrootte en onderhandelingsmacht voor organisaties de belangrijke elementen vormden om tot concurrentievoordeel te komen.

Peters en Waterman (1982, In Search of Excellence) gooiden begin jaren 80 het roer helemaal om en stelden: ‘Schoenmaker, blijf bij je leest’. Terug naar de core business.

Deze nieuwe visie leidde ertoe dat activiteiten die niet pasten binnen de core business het beste konden worden uitbesteed. In veel Nederlandse organisaties begon men tien tot vijftien jaar terug grootschalig functies zoals FM, HR, Financiën en ICT onder te brengen in Shared Service Centers.

Vanuit zo’n SSC was het vervolgens een kleine stap om delen van het werkpakket elders onder te brengen en zo kostenvoordelen te behalen.

Zo ontstonden BPO trajecten voor bijvoorbeeld de salarisadministratie, of de debiteuren- en crediteurenadministratie, die vaak werden overgebracht naar landen zoals Polen.In ICT werden delen van beheer- en ontwikkeltaken overgebracht naar landen in het Verre Oosten, zoals India.

In FM werden de schoonmaak en de catering uitbesteed aan Nederlandse leveranciers die door een andere CAO toe te passen ook kostenvoordelen wisten te realiseren.

In al deze voorbeelden is sprake van single source uitbestedingstrajecten. Met de opkomst van Outsourcing ontstonden ook grotere leverancierorganisaties die zich op deze markt gingen richten.

 

outsourcing cycliTotale ontzorging

Bedrijven zoals CAP, ATOS, FACILICOM, AAFM, Randstad HR (niet de uitzendtak) proberen niet alleen de krenten uit jullie pap te bedienen.

Ze willen graag een compleet werkveld voor je verzorgen onder het mom: ‘totale ontzorging en wij zorgen voor de onderlinge afstemming tussen de afzonderlijke diensten’.

Zo ontstaan grote organisaties (mammoets) die van Outsourcing hun core business hebben gemaakt.

In de USA was deze ontwikkeling al iets eerder zichtbaar.

Bijgaande figuur van de US Government over Outsourcing cycli laat zien hoe de markt richting kleinere Outsourcing pakketten beweegt. In ICT zien we dit al gebeuren, ook onder invloed van Roboticaontwikkelingen en Cloud services.

FM en HR lopen op dit punt nog wat achter. Daar zien we op dit moment nog consolidatieslagen naar grotere pakketten.  

 

Waar komt SIAM, Service Integratie en Management in beeld?

De praktijk van die outsourcing-mammoets laat zien dat ze hun belofte vaak niet waar kunnen maken. In verhouding tot gespecialiseerde single source providers zijn ze vaak relatief duur, minder klantgericht en minder innovatief.

Dat verschijnsel geeft Multi Vendor Sourcing de wind in de zeilen. Outsourcing met meerdere leveranciers is daarnaast sterk in opkomst door Europees beleid.

Een Multi Vendor Strategie maakt het mogelijk dat je als uitbesteder meer inspanning richt op de onderlinge afstemming van de afzonderlijke dienstverleners.

Op bijgaande figuur zie je de ontwikkeling van het retained management in relatie tot organisatieontwikkeling en Outsourcing cycli.

ontwikkeling retained organisatie

 

Om de voordelen van Multi Vendor Sourcing (zie deze publicatie voor meer informatie) te kunnen oogsten, is meer aandacht nodig voor service- en systeemintegratie en integraal performance management.

Hiervoor is SIAM, Service Integration And Management methodiek, ontwikkeld.

Aandacht voor het coördineren van een aantal verschillende leveranciers, mogelijk met verschillende service concepten, werkmethoden en berekening van prestaties kan namelijk een uitdaging zijn.

De vraag is ook hier: oude wijn in nieuwe zakken of echte innovatie? Hype of waardevol?

De manier waarop soms over service integratie en management wordt gesproken geeft de indruk dat het een nieuw wondermiddel is.

Een middel dat de resultaten van uitbestede IT diensten zal verbeteren en zorgt voor een betere controle op de service praktijk van de leveranciers.

Laten we eens kijken wat het is, wat het inhoudt, wanneer het echt een oplossing kan bieden en voor wie dit nuttig kan zijn.

 

Service Integratie en Management; wat is het?

Service Integratie en Management is een Outsourcing besturingsfunctie, een intermediaire managementfunctie die ervoor zorgt dat meerdere deelleveranciers samen leveren wat de organisatie nodig heeft.

SIAM

 

Het is gericht op het naadloos integreren van afhankelijke diensten van verschillende interne en externe dienstverleners, met het doel om aan zakelijke vereisten van eindgebruikers te voldoen.

De SIAM managementlaag kent vier verschijningsvormen:

 1. In-house. Je vormt een team van tactisch Demand Management specialisten binnen de retained organisatie.

 2. Managing Agent (uitbesteed). Het gebruik van een derde partij, een onafhankelijke agent die de taken voor Service Integratie en Management voor zijn rekening neemt (vaak toegepast bij Facility Management).

 3. Eén TFM of MS provider (uitbesteed). De ene leverancier die je hebt gecontracteerd neemt de verantwoordelijkheid voor de coördinatie en integratie van de verschillende zelfstandige diensten die hij als pakket levert.

 4. Lead provider (uitbesteed). Je wijst één leverancier aan als verantwoordelijke voor de integratie van alle diensten die je bij hem en andere leveranciers hebt gecontracteerd.  

 

Welk probleem lost SIAM op?

 
1. In- en uitstroom van leveranciers

Je Multi Vendor Strategie heeft naast het doel om specialistische expertise en kostenvoordeel binnen te halen, ook als doel om sneller van single source aanbieders te kunnen wisselen. wisseling van leverancier

Je houdt de markt in de gaten en zodra er een andere specialist opstaat die nog veel beter presteert dan de jouwe, of een van je leveranciers kan in jullie praktijk toch niet waarmaken wat hij beloofde, dan wil je zo snel mogelijk afscheid van hem nemen.

Dat betekent dat je contractmanagement-vaardigheden met SIAM scherper moeten zijn ontwikkeld dan bij traditionele Outsourcing.

Je moet zorgen dat je contracten zo zijn ingericht dat je snel tussentijds afscheid van elkaar kunt nemen.

De voorwaarden daarvoor en voor de continuïteit van je dienstverlening tijdens de transitie en de overdracht naar een nieuwe provider moeten helder zijn afgesproken.

Je hebt ook processen klaarstaan om de uitstroom en instroom van leveranciers in goede banen te leiden.

 

2. Incident-, service requests- en problem handling

Moet je je voorstellen dat je gebruikers bij iedere vraag of ieder probleem dat ze hebben, moeten nagaan bij welke leverancier en via welk portal ze dat nu weer moeten aankaarten.

De klachten zouden al snel niet te overzien zijn.

SIAM zorgt daarom voor een service integratie systeem dat één gezicht trekt naar je gebruikers. Onafhankelijk van welke interne of externe leverancier uiteindelijk het issue oppakt en afhandelt.

Bekende systemen die dit oplossen zijn FMIS systemen zoals PLANON, ITSM systemen voor IT en E-HRM systemen voor HR.

Belangrijk is dat je een eigen systeem kiest dat je laat inrichten naar jullie wensen en gebruiken. Het gebruik van het systeem van een van je dienstenleveranciers werkt bijna nooit en veroorzaakt in de praktijk grote problemen.

 

3. Rapportage

Als uitbesteder heb je niets aan rapportages van deelleveranciers, maar wil je een totaalbeeld zoals je klanten dat ervaren gerapporteerd zien.

Je FMIS, ITSM of E-HRM systeem biedt ook hier een oplossing, mits je een eigen systeem hebt dat volledig is ingericht en afgestemd op jullie wensen en behoefte.

 

Het waardeconcept van Service Integratie en Management, SIAM

In het voorgaande komt helder naar voren dat SIAM vooral waarde biedt als integratiefunctie.

Een effectieve governance functie (strategisch Demand Management of Regie) is primair verantwoordelijk voor het succes van de Outsourcing en voor de inrichting en het functioneren van de SIAM functie.

Belangrijk is dat alle doelen van je stakeholders zijn afgestemd en uitgelijnd en dat alle partijen werken binnen het aangereikte kader.

Alleen dan kan de meerwaarde van een Multi Vendor Strategie worden gerealiseerd.

Klassieke tactische Demand Management capabilities zoals relatiemanagement, performance monitoring en supplier development bepalen vooral het succes.

Daarnaast zijn duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden en resultaten (in termen van eindgebruikers) van belang.

Binnen SIAM zorgt je FMIS, ITSM of E-HRM systeem voor toegevoegde waarde door de volgende functies aan te bieden:

 • Change/release/capacity/incident/problem management

 • Leverancier performance management, afzonderlijk en integraal

 • Service level management, afzonderlijk en integraal

 • Service rapportage consolidatie

 • Service catalogus management

 • Release management en Security (bij IT uitbesteding)

 • Service Desk/Self Service dienstverlening

 • Toegang en autorisatie functies

 

ICT uitbesteding

Bij ICT uitbesteding zijn Security en Integratiemanagement zwaardere functies, zwaardere verantwoordelijkheden dan bij FM, HR of financiële-administratieve uitbestedingen.

Waarom?

Bij ICT is de onderlinge afhankelijkheid tussen diensten veel groter is dan in andere sectoren. Als het netwerk uitvalt, doen ook de werkplekken niets meer en ligt ook applicatiebeheer plat.

In FM kan echter als de schoonmaak een dag in staking is, de catering prima doorfunctioneren. Tegelijkertijd is SIAM bij IT Outsourcing onontkoombaar.

De explosie van specifieke Cloud Services weet geen enkele organisatie buiten de deur te houden en daarmee is Multi Vendor Sourcing een feit.

 

De Business Case voor SIAM, Service Integratie en Management

Zo’n business case kan niet op zichzelf worden gemaakt, noch worden gescheiden van de diensten die zijn uitbesteed.

Business caseDe kosten van een service integratie functie moet je evalueren als onderdeel van de totale business case voor de gemaakte sourcing keuze.

Ga je bijvoorbeeld afscheid nemen van een TFM of MS provider, dan zit er een forse portie ‘verborgen’ integratiekosten in het pakket van die leverancier.

Die kosten kunnen oplopen van 10 % (bij eenvoudige FM integratie) tot 20 % (bij complexe IT integratie) van de Outsourcing kosten.

Te vaak zien we klanten die de voordelen van multi leverancier management zoeken, migreren naar een multi source model zonder dat men denkt aan de integratie-inspanningen die daarvoor nodig zijn.

Dit geldt nog sterker voor organisaties die experimenteren met multi joint venture sourcing. Met name Aegon zoekt hiermee op dit moment veelvuldig de publiciteit. Ondermeer de integratiekosten 'vliegen dan de pan uit'.

Bijna altijd wordt het probleem een half jaar na de implementatie ontdekt. Op dat moment wordt de extra SIAM inspanning vaak gezien als een extra managementlaag en een extra kostenpost.

De rechtvaardiging daarvoor wordt dan lastig.

De waarde van Service Integratie en Management kan worden aangetoond door PI’s en enkele KPI’s die zich richten op de meerwaarde die de klant/gebruikers genieten.Meerwaarde die de effectiviteit van de core business in je bedrijf ten goede komt.

Of zoals bij de overheid, doordat je laat zien dat je beleid daadwerkelijk handen en voeten krijgt.

 

Conclusie

Slagkracht Management zet zich al een jaar of tien in voor de toepassing van Strategisch en Tactisch Demand Management bij Outsourcing, BPO en SSC in een holistische benadering.

We zien in deze publicatie dat SIAM overeenkomsten daarmee heeft. Het is daarom goed om te zien dat de aandacht ervoor toeneemt.

Een holistische kijk op de Outsourcing praktijk is van belang. Je kunt de service integratie functie niet geïsoleerd evalueren, los van de omgeving waaraan ze bijdraagt.

Per definitie gaat het om integratie en de functie moet zelf geïntegreerd zijn binnen strategische Regie/Demand Management (Governance) bij jou als uitbesteder en operationele regie/ITIL Demand Management bij de leveranciers.

Het begint allemaal met de klant. End-to-end service PI’s en enkele KPI’s zijn van cruciaal belang om het succes en de bijdrage aan de effectiviteit van het primaire proces te kunnen bepalen.

Dus, SIAM een wondermiddel? Nee. Heeft het de potentie om een nuttige Multi Vendor Sourcing tool te zijn? Ja.

Als je een multi leverancier beleid overweegt of al toepast en je bent niet helemaal tevreden met de resultaten daarvan, dan is het de moeite waard om eens een kritische blik op de Service Integratie en Management functie te werpen.

Zit je nog in een situatie waarbij je (een) leverancier(s) met operationele regie of ITIL Demand Management probeert aan te sturen?

Dan zou ik snel proberen te upgraden naar een tactisch SIAM niveau en jullie resultaten zullen absoluut verbeteren.
-
Koos Overbeeke

 

 

Terug van SIAM naar Slagkracht Outsourcing Vendor Management

 

 

 

 

 


 

 

contactSlagkracht Management;dm opleiding

Consultancy, Opleidingen en Implementatie Service

voor Governance (Regie) en Demand Management

bij Outsourcing en SSC

 

Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie of bel even